• § 1            Foreningens navn m.v.
 • § 2            Foreningens formål
 • § 3            Medlemmer
 • § 4            Foreningens opbygning
 • § 5            Hovedgeneralforsamling
 • § 6            Hovedbestyrelsen
 • § 7            Afdelingsgeneralforsamling
 • § 8            Afdelingsbestyrelsen
 • § 9            Bestemmelser om bestyrelsesmøder
 • § 10          Budget- og økonomiske dispositioner
 • § 11          Regnskab- og kassefunktioner
 • § 12          Revisorer
 • § 13          Vedtægtsændringer
 • § 14          Opløsning
 • § 1                Foreningens navn m.v.
 1. Foreningens navn er Rønnede Idrætsforening med hjemsted i Faxe kommune.
 2. Foreningens logo er et rønnetræ med påskriften ”Rønnede IF” som bør bæres af alle aktive, når de repræsenterer foreningen.
 3. Foreningens hjemmeside er WWW.Roennedeif.dk
 4. Foreningen er medlem af DGI Storstrømment og DIF gennem de herunder hørende specialforbund.
 • § 2                Foreningens formål.
 1. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt arbejde at aktivere og dygtiggøre sine medlemmer i forskellige idrætsgrene, styrke kammeratskabet samt at afholde opvisninger, stævner, sammenkomster og lignende.
 • § 3                Medlemmer.
 1. Enhver person kan optages som aktivt medlem af foreningen ved henvendelse til hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse, med mindre der foreligger uafklaret forhold til andre foreninger eller anden motiveret begrundelse er til hinder herfor.
  1. Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer.
  2. Bestyrelsesmedlemmer og trænere/instruktører opnår automatisk medlemskab af foreningen.
  3. Passive medlemmer kan kun optages som medlemmer af hovedafdelingen.
 2. Aktive medlemmer skal ved optagelse oplyse navn, bopæl samt fødselsdag og år.
 3. Medlemskontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen for det kommende kalenderår.
 4. Ingen kan betragte sig som medlem med dertil hørende rettigheder, før medlemskontingent og det første deltagergebyr er betalt.
 5. For at kunne deltage i en aktivitet skal herudover betales et deltagergebyr, hvis størrelse fastsættes af den pågældende afdelingsbestyrelse.
 6. Såfremt et medlem er i restance med deltagerbetaling i en afdeling, kan aktivitet i en anden afdeling ikke foregå, før restancen er betalt.
 7. Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til afdelingenskassereren. Forinden udmeldelse kan ske, skal forfaldet deltagergebyr være betalt.
 8. Dersom et medlem ved sin optræden eller på anden måde viser sig uværdig til at være medlem af foreningen, kan hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet i et nærmere angivet tidsrum. Medlemmet kan forlange eksklusionen prøvet på første hovedgeneralforsamling.
 9. Hvis et medlem udviser upassende opførsel eller overtræder ledelsens forskrifter, kan en afdelingsbestyrelse udelukke medlemmet fra afdelingens aktiviteter i et nærmere angivet tidsrum (idømmes karantæne).
 • § 4                Foreningens opbygning.
 1. Den daglige drift tegnes af Hovedafdelingens Formand og Kasserer.
 2. Foreningen er opbygget i en hovedforening med afdelinger for de forskellige aktiviteter, der drives i foreningen.
 3. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse og et antal afdelingsbestyrelser.
 4. Oprettelse af nye afdelinger – samt opløsning af etablerede afdelinger – skal godkendes af hovedbestyrelsen.
 • § 5                Hovedgeneralforsamlingen.
 1. Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste, besluttende myndighed.
 2. Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i første halvdel af februar måned med mindst følgende dagsorden:
 3. Valg af stemmetællere og dirigent.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Hovedafdelingens regnskab.
 6. Hovedafdelingens godkendte budget til orientering (det kommende år).
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af formand og sekretær i lige år og næstformand og kasserer i ulige år.
 9. Valg af 1. og 2. suppleant.
 10. Valg af 1 revisor (jfr. § 12).
 11. Valg af 1 revisorsuppleant.
 12. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes såfremt mindst 50 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af en dagsorden.
 13. Indkaldelse til generalforsamling skal bekendtgøres i et lokalt blad med mindst 14 dages varsel.
 14. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgives skriftlig til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Om forslag til vedtægtsændringer henvises til § 13.
 15. Stemmeret har aktive og passive medlemmer på 14 år og derover. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 16. Valgbar som hovedbestyrelsesmedlem, som revisor og som suppleanter, er alle medlemmer, der er personlig myndige og som har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg.
 17. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet – uansetantallet af fremmødte medlemmer.
 18. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog til vedtægtsændringer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
 19. Afstemninger foregår efter dirigentens beslutning, dog skal personvalg foregå skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger det.
 20. I tilfældet at stemmelighed (ved valg) foretages omvalg mellem de ligestillede.
 21. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat af sekretæren. Ved generalforsamlingens afslutning underskrives referatet af sekretæren og dirigenten.
 • § 6                Hovedbestyrelsen.
 1. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der i det daglige er foreningens øverste myndighed under ansvar over for hovedgeneralforsamlingen.
 2. Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær – der vælges af hovedgeneralforsamlingen – samt de til enhver tid fungerende formand for afdelingsbestyrelserne.

En formand for en afdelingsbestyrelse kan ikke samtidig være et af de 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af hovedgeneralforsamlingen.    

 1. Bestyrelsesmedlemmer er valgt af hovedgeneralforsamlingen har en valgperiode på 2 år, og de afgår efter tur således lige år – formand og sekretær og ulige år – næstformand og kasserer.

Genvalg kan finde sted.

 1. På hovedgeneralforsamlingen vælges hvert år 2 suppleanter, som 1. og 2. suppleant, for de i stk. 3 nævnte bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanternes valgperiode er 1 år. Indtræder en suppleant i en valgperiode i tilfælde af et bestyrelsesmedlems vakance indtræder suppleanterne efter tur i bestyrelsen frem til næste hovedgeneralforsamling, hvor der afholdes suppleringsvalg for en eventuel resterende periode.

 1. Hovedbestyrelsen forestår samordningen af foreningens aktiviteter og den skal fremme samarbejdet og afgøre eventuelle tvister mellem de enkelte afdelinger.

Hovedbestyrelsen varetager de af foreningens aktiviteter, der ikke hører under en bestemt afdeling.  

 1. Hovedbestyrelsen kan fastsætte retningslinier for afdelingernes virksomhed.
 2. Hovedbestyrelsen kan ændre en afdelingsbestyrelses beslutninger.
 3. Hovedbestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til forhandlinger med offentlige myndigheder.
 4. Hovedbestyrelsen udpeger foreningens delegerede til DGI Præstø Amts årsmøde.
 5. Hovedbestyrelsen kan udgive et foreningsblad og den udpeger i så fald en ansvarshavende redaktør blandt foreningens medlemmer.
 6. Hovedbestyrelsen tegner de fornødne forsikringer for foreningen.
 7. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at udføre særlige opgaver.
 8. Om hovedbestyrelsens mødevirksomhed henvises til § 9.
 • § 7                Afdelingsgeneralforsamlinger.
 1. Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens øverste myndighed med hensyn til de områder, som afdelingen er bemyndiget til selv at afgøre.
 2. Afdelingerne afholder ordinær afdelingsgeneralforsamling i henhold til deres respektive forretningsorden, dog senest med udgangen af februar måned. Hovedbestyrelsen kan give dispensation for tidspunktet for afholdelse af den årlige generalforsamling.
 3. Hver afdeling afholder ordinær generalforsamling 1 gang årligt med følgende dagsorden:
 4. Valg af stemmetællere og dirigent.
 5. Bestyrelsens beretning.
 6. Afdelingens regnskab.
 7. Afdelingens godkendte budget til orientering.
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af formand iht. forretningsorden.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter iht. forretningsorden.
 11. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, såfremt 25 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer indgiver begæring herom til formanden med angivelse af en dagsorden.

En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

 1. Afholdelse af generalforsamling skal bekendtgøres i et lokalt blad, via mail eller SMS til afdelingens medlemmer med mindst 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgives skriftlig til vedkommende afdelingsformand senest 8 dage før generalforsamlingen.
 3. Afdelingens aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret og er valgbar, når de har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg.

Afdelingens aktive medlemmer, der ikke er fyldt 14 år, kan udøve stemmeret ved en forældre/værge, såfremt denne har gyldigt medlemskort til R.I.F. Forældre/værge bliver dermed valgbar. Ingen forældre/værge kan afgive mere end en stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 1. Den enkelte generalforsamling kan beslutte at anvende valgregler, der sikrer en ønsket aldersmæssig repræsentation i bestyrelsen.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet – uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal.
 4. Afstemninger foregår efter dirigentens beslutning, dog skal personvalg foregå skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger det.
 5. I tilfældet at stemmelighed (ved valg) foretages omvalg mellem de ligestillede.
 6. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat af sekretæren. Ved generalforsamlingens afslutning underskrives referatet af sekretæren og dirigenten.
 • § 8                Afdelingsbestyrelserne.
 1. Den daglige drift tegnes af afdelingsbestyrelsens Formand og Kasserer.
 2. Afdelingsbestyrelsen er forpligtet til at indhente Børneattester, jævnfør den til enhver tid gældende lovgivning. Svar fra myndighederne sendes direkte til Formanden for Hovedbestyrelsen, udeblivelse af attester medfører tilbageholdelse af tilskud af enhver art.
 3. Afdelingsbestyrelsen leder afdelingens daglige virksomhed under ansvar overfor hovedbestyrelsen iht. den pågældende afdelings forretningsorden.
 4. En afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer, iht. den pågældende afdelings forretningsorden.   
 5. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige afdelingsgeneralforsamlingen for en periode på 2 år, og de afgår efter tur med halvdelen hvert år – iht. den pågældende afdelings forretningsorden.
  • Genvalg kan finde sted.
 6. På afdelingsgeneralforsamlingen vælges hvert år 2 suppleanter, som 1. og 2. suppleant, for de i stk. 3 nævnte bestyrelsesmedlemmer.
  • Suppleanternes valgperiode er 1 år. Indtræder en suppleant i en valgperiode i tilfælde af et bestyrelsesmedlems vakance indtræder suppleanterne efter tur i bestyrelsen frem til næste hovedgeneralforsamling, hvor der afholdes suppleringsvalg for en eventuel resterende periode.
 7. Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær iht. den pågældende afdelings forretningsorden.
  • Formand og kasserer skal være personlige myndige.
 8. En afdelingsbestyrelses beslutning kan indbringes for hovedbestyrelsen såfremt dette forlanges af mindst 1/3 af medlemmerne i den pågældende afdelingsbestyrelse.
 9. Afdelingsbestyrelsen har pligt til at meddele hovedbestyrelsen alle ønskede oplysninger om afdelingens virksomhed.
 10. Afdelingsbestyrelsen udpeger repræsentanter til generalforsamlinger og lignende i de specialforbund, som afdelingen er tilsluttet.
 11. Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at udføre særlige opgaver.
 12. Om afdelingsbestyrelsens mødevirksomhed henvises til § 9.
 • § 9                Bestemmelser om bestyrelsesmøder.
 1. Hovedbestyrelsen afholder mindst 4 møder og hver afdelingsbestyrelse mindst 3 møder årligt.
 2. Konstituerede bestyrelsesmøder skal afholdes senest 14 dage efter ordinær generalforsamling.
 3. Bestyrelsesformændene indkalder til møderne og udpeger mødeleder.
 4. Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt med normalt 1 uges varsel, med angivelse af dagsorden via Conventus. 
 5. En formand skal indkalde til møde, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette.
 6. Bestyrelsens beslutninger føres til referat i Conventus, referatet godkendes eller der indføres bemærkning ved første kommende bestyrelsesmøde. Et medlem kan forlange at få sin afvigende mening ført til referat.
 7. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmefald. – Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 8. Et hvert hovedbestyrelsesmedlem er berettiget til at deltage i et afdelingsbestyrelsesmøde som observatør. 
 • § 10              Budget og økonomiske dispositioner.
 1. Hovedbestyrelsen har ansvaret for hovedafdelingens økonomi.
 2. Større økonomiske dispositioner i foreningen – som køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og lignende – kan kun foretages efter godkendelse af hovedbestyrelsen.
 3. Hovedbestyrelsen modtager og fordeler offentlige tilskud til foreningen.
 4. Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år et budget for hovedafdelingens drift.
 5. Hver afdeling arbejder økonomisk selvstændigt og kan i intet tilfælde forpligte foreningen.
 6. Hver afdeling udarbejder hvert år et budget for afdelingens drift. Hver afdeling råder frit over sit deltagergebyr og oppebære selv overskud og tilsvarende underskud af egne idrætsarrangementer, stævner og konkurrencer.
 7. Det må tilstræbes at hver afdelings økonomi hviler i sig selv.
 8. Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningsliner for afdelingens økonomiske dispositioner.
 9. Ved en afdelings opløsning tilfalder alle aktiver hovedafdelingen.
 • § 11              Regnskab- og kassefunktioner.
 1. Hovedafdelingens og afdelingernes regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
 2. Det gennemgåede årsregnskab, samt formueregnskab aflægges på den ordinære afdelingsgeneralforsamling til godkendelse eller anden beslutning. Kassererne har ansvaret for at de respektive afdelingers regnskab føres på forsvarlig måde, således at myndighedernes krav til regnskaber er opfyldt.
 3. Årsregnskabet – der skal omfatte den pågældende afdelings udgifter og indtægter og vise aktiver og passiver – skal i gennemgået stand forelægges til godkendelse på afdelingens ordinære generalforsamling.
 • § 12              Revisorer.
 1. Afdelingernes årsregnskab gennemgås af 2 revisorer, der vælges af hovedgeneralforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Revisorernes valgperiode er 2 år og de afgår efter tur hvert andet år.
 2. På hovedgeneralforsamlingen vælges hvert år 1 revisorsuppleant, hvis valgperiode er 1 år. Suppleanten tiltræder som revisor, såfremt en revisor har vakance. På næste generalforsamling afholdes suppleringsvalg for en evt. resterende periode.
 3. En fungerende revisor kan ikke samtidig være afdelingskasserer eller medlem af hovedbestyrelsen.
 4. Revisorerne er berettiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn hos hovedkasserer og afdelingskassererne.

Hvis sådanne eftersyn giver anledning til bemærkninger, skal dette omgående meddeles til samtlige bestyrelsesmedlemmer i den pågældende afdeling.

 1. Gennemgangen af årsregnskabet skal omfatte kontrol af årsregnskabet med tilhørende bilag samt kontrol af afdelingens aktiver og passiver. Når gennemgangen er afsluttet, skal revisorerne påtegne og underskrive årsregnskabet.
 2. Revisorerne kan forlange at få forelagt alle oplysninger, der har betydning for udførelsen af deres hverv.
 • § 13              Vedtægtsændringer.
 1. Foreningens vedtægter kan kun ændres ved beslutning på en hovedgeneralforsamling.
 2. Ændringsforslag til vedtægterne, der ønskes behandlet på en ordinær hovedgeneralforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 1. januar.
 3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer. 
 • § 14              Opløsning.
 1. En afdelings ophør kan kun finde sted efter vedtagelse med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum.

                      I tilfælde af en afdelings ophør overgår afdelingens midler, rekvisitter og præmier til hovedafdelingen.

 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt dette besluttes med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 hovedgeneralforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum.
 2. Ved foreningens opløsning skal evt. aktiver anvendes til idrætslige eller kulturelle formål efter beslutning på den sidste af de opløsende generalforsamlinger.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 3. februar 2015.

 

Dirigent

Knud Olsgaard

Referent

Vagn Pedersen

 .

§ 1            Foreningens navn m.v.

§ 2            Foreningens formål

§ 3            Medlemmer

§ 4            Foreningens opbygning

§ 5            Hovedgeneralforsamling

§ 6            Hovedbestyrelsen

§ 7            Afdelingsgeneralforsamling

§ 8            Afdelingsbestyrelsen

§ 9            Bestemmelser om bestyrelsesmøder

§ 10          Budget- og økonomiske dispositioner

§ 11          Regnskab- og kassefunktioner

§ 12          Revisorer

§ 13          Vedtægtsændringer

§ 14          Opløsning

§ 1                Foreningens navn m.v.

1.     Foreningens navn er Rønnede Idrætsforening med hjemsted i Faxe kommune.

2.     Foreningens logo er et rønnetræ med påskriften ”Rønnede IF” som bør bæres af alle aktive, når de repræsenterer foreningen.

3.     Foreningen er medlem af DGI Storstrømment og DIF gennem de herunder hørende specialforbund.

§ 2                Foreningens formål.

1.     Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt arbejde at aktivere og dygtiggøre sine medlemmer i forskellige idrætsgrene, styrke kammeratskabet samt at afholde opvisninger, stævner, sammenkomster og lignende.

§ 3                Medlemmer.

1.     Enhver person kan optages som aktivt medlem af foreningen ved henvendelse til hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse, med mindre der foreligger uafklaret forhold til andre foreninger eller anden motiveret begrundelse er til hinder herfor.

Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer og trænere/instruktører opnår automatisk medlemskab af foreningen.

Passive medlemmer kan kun optages som medlemmer af hovedafdelingen.

2.     Aktive medlemmer skal ved optagelse oplyse navn, bopæl samt fødselsdag og år.

3.     Medlemskontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen for det kommende kalenderår.

4.     Ingen kan betragte sig som medlem med dertil hørende rettigheder, før medlemskontingent og det første deltagergebyr er betalt.

5.     For at kunne deltage i en aktivitet skal herudover betales et deltagergebyr, hvis størrelse fastsættes af den pågældende afdelingsbestyrelse.

6.     Såfremt et medlem er i restance med deltagerbetaling i en afdeling, kan aktivitet i en anden afdeling ikke foregå, før restancen er betalt.

7.     Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til afdelingenskassereren. Forinden udmeldelse kan ske, skal forfaldet deltagergebyr være betalt.

8.     Dersom et medlem ved sin optræden eller på anden måde viser sig uværdig til at være medlem af foreningen, kan hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet i et nærmere angivet tidsrum. Medlemmet kan forlange eksklusionen prøvet på første hovedgeneralforsamling.

9.     Hvis et medlem udviser upassende opførsel eller overtræder ledelsens forskrifter, kan en afdelingsbestyrelse udelukke medlemmet fra afdelingens aktiviteter i et nærmere angivet tidsrum (idømmes karantæne).

§ 4                Foreningens opbygning.

1.     Foreningen er opbygget i en hovedforening med afdelinger for de forskellige aktiviteter, der drives i foreningen.

2.     Foreningen ledes af en hovedbestyrelse og et antal afdelingsbestyrelser.

3.     Oprettelse af nye afdelinger – samt opløsning af etablerede afdelinger – skal godkendes af hovedbestyrelsen.

§ 5                Hovedgeneralforsamlingen.

1.     Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste, besluttende myndighed.

2.     Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i første halvdel af februar måned med mindst følgende dagsorden:

a.     Valg af stemmetællere og dirigent.

b.     Bestyrelsens beretning.

c.     Hovedafdelingens regnskab.

d.     Hovedafdelingens godkendte budget til orientering (det kommende år).

e.     Indkomne forslag.

f.      Valg af formand og sekretær i lige år og næstformand og kasserer i ulige år.

g.     Valg af 1. og 2. suppleant.

h.     Valg af 1 revisor (jfr. § 12).

i.      Valg af 1 revisorsuppleant.

j.      Eventuelt.

3.     Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes såfremt mindst 50 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af en dagsorden.

4.     Indkaldelse til generalforsamling skal bekendtgøres i et lokalt blad med mindst 14 dages varsel.

5.     Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgives skriftlig til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Om forslag til vedtægtsændringer henvises til § 13.

6.     Stemmeret har aktive og passive medlemmer på 14 år og derover. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

7.     Valgbar som hovedbestyrelsesmedlem, som revisor og som suppleanter, er alle medlemmer, der er personlig myndige og som har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg.

8.     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet – uansetantallet af fremmødte medlemmer.

9.     Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog til vedtægtsændringer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

10.  Afstemninger foregår efter dirigentens beslutning, dog skal personvalg foregå skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger det.

11.  I tilfældet at stemmelighed (ved valg) foretages omvalg mellem de ligestillede.

12.  Generalforsamlingens beslutninger føres til referat af sekretæren. Ved generalforsamlingens afslutning underskrives referatet af sekretæren og dirigenten.

§ 6                Hovedbestyrelsen.

1.     Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der i det daglige er foreningens øverste myndighed under ansvar over for hovedgeneralforsamlingen.

2.     Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær – der vælges af hovedgeneralforsamlingen – samt de til enhver tid fungerende formand for afdelingsbestyrelserne.

En formand for en afdelingsbestyrelse kan ikke samtidig være et af de 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af hovedgeneralforsamlingen.    

3.     Bestyrelsesmedlemmer er valgt af hovedgeneralforsamlingen har en valgperiode på 2 år, og de afgår efter tur således lige år – formand og sekretær og ulige år – næstformand og kasserer.

Genvalg kan finde sted.

4.     På hovedgeneralforsamlingen vælges hvert år 2 suppleanter, som 1. og 2. suppleant, for de i stk. 3 nævnte bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanternes valgperiode er 1 år. Indtræder en suppleant i en valgperiode i tilfælde af et bestyrelsesmedlems vakance indtræder suppleanterne efter tur i bestyrelsen frem til næste hovedgeneralforsamling, hvor der afholdes suppleringsvalg for en eventuel resterende periode.

5.     Hovedbestyrelsen forestår samordningen af foreningens aktiviteter og den skal fremme samarbejdet og afgøre eventuelle tvister mellem de enkelte afdelinger.

Hovedbestyrelsen varetager de af foreningens aktiviteter, der ikke hører under en bestemt afdeling.  

6.     Hovedbestyrelsen kan fastsætte retningslinier for afdelingernes virksomhed.

7.     Hovedbestyrelsen kan ændre en afdelingsbestyrelses beslutninger.

8.     Hovedbestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til forhandlinger med offentlige myndigheder.

9.     Hovedbestyrelsen udpeger foreningens delegerede til DGI Præstø Amts årsmøde.

10.  Hovedbestyrelsen kan udgive et foreningsblad og den udpeger i så fald en ansvarshavende redaktør blandt foreningens medlemmer.

11.  Hovedbestyrelsen tegner de fornødne forsikringer for foreningen.

12.  Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at udføre særlige opgaver.

13.  Om hovedbestyrelsens mødevirksomhed henvises til § 9.

§ 7                Afdelingsgeneralforsamlinger.

1.     Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens øverste myndighed med hensyn til de områder, som afdelingen er bemyndiget til selv at afgøre.

2.     Afdelingerne afholder ordinær afdelingsgeneralforsamling i henhold til deres respektive forretningsorden.

3.     Hver afdeling afholder ordinær generalforsamling 1 gang årligt med følgende dagsorden:

a.     Valg af stemmetællere og dirigent.

b.     Bestyrelsens beretning.

c.     Afdelingens regnskab.

d.     Afdelingens godkendte budget til orientering.

e.     Indkomne forslag.

f.      Valg af formand iht. forretningsorden.

g.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter iht. forretningsorden.

h.     Eventuelt.

4.     Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, såfremt 25 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer indgiver begæring herom til formanden med angivelse af en dagsorden.

En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

5.     Afholdelse af generalforsamling skal bekendtgøres i et lokalt blad med mindst 14 dages varsel.

6.     Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgives skriftlig til vedkommende afdelingsformand senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.     Afdelingens aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret og er valgbar, når de har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg.

Afdelingens aktive medlemmer, der ikke er fyldt 14 år, kan udøve stemmeret ved en forældre/værge, såfremt denne har gyldigt medlemskort til R.I.F. Forældre/værge bliver dermed valgbar. Ingen forældre/værge kan afgive mere end en stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

8.     Den enkelte generalforsamling kan beslutte at anvende valgregler, der sikrer en ønsket aldersmæssig repræsentation i bestyrelsen.

9.     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet – uansetantallet af fremmødte medlemmer.

10.  Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal.

11.  Afstemninger foregår efter dirigentens beslutning, dog skal personvalg foregå skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger det.

12.  I tilfældet at stemmelighed (ved valg) foretages omvalg mellem de ligestillede.

13.  Generalforsamlingens beslutninger føres til referat af sekretæren. Ved generalforsamlingens afslutning underskrives referatet af sekretæren og dirigenten.

§ 8                Afdelingsbestyrelserne.

1.     Den daglige drift tegnes af afdelingsbestyrelsens Formand og Kasserer.

2.     Afdelingsbestyrelsen er forpligtet til at indhente Børneattester, jævnfør den til enhver tid gældende lovgivning. Svar fra myndighederne sendes direkte til Formanden for Hovedbestyrelsen, udeblivelse af attester medfører tilbageholdelse af tilskud af enhver art.

3.     Afdelingsbestyrelsen leder afdelingens daglige virksomhed under ansvar overfor hovedbestyrelsen iht. den pågældende afdelings forretningsorden.

4.     En afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer, iht. den pågældende afdelings forretningsorden.   

5.     Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige afdelingsgeneralforsamlingen for en periode på 2 år, og de afgår efter tur med halvdelen hvert år – iht. den pågældende afdelings forretningsorden.

a      Genvalg kan finde sted.

6.     På afdelingsgeneralforsamlingen vælges hvert år 2 suppleanter, som 1. og 2. suppleant, for de i stk. 3 nævnte bestyrelsesmedlemmer.

a      Suppleanternes valgperiode er 1 år. Indtræder en suppleant i en valgperiode i tilfælde af et bestyrelsesmedlems vakance indtræder suppleanterne efter tur i bestyrelsen frem til næste hovedgeneralforsamling, hvor der afholdes suppleringsvalg for en eventuel resterende periode.

7.     Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær iht. den pågældende afdelings forretningsorden.

a      Formand og kasserer skal være personlige myndige.

8.     En afdelingsbestyrelses beslutning kan indbringes for hovedbestyrelsen såfremt dette forlanges af mindst 1/3 af medlemmerne i den pågældende afdelingsbestyrelse.

9.     Afdelingsbestyrelsen har pligt til at meddele hovedbestyrelsen alle ønskede oplysninger om afdelingens virksomhed.

10.  Afdelingsbestyrelsen udpeger repræsentanter til generalforsamlinger og lignende i de specialforbund, som afdelingen er tilsluttet.

11.  Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at udføre særlige opgaver.

12.  Om afdelingsbestyrelsens mødevirksomhed henvises til § 9.

§ 9                Bestemmelser om bestyrelsesmøder.

1.     Hovedbestyrelsen afholder mindst 4 møder og hver afdelingsbestyrelse mindst 3 møder årligt.

2.     Konstituerede bestyrelsesmøder skal afholdes senest 14 dage efter ordinær generalforsamling.

3.     Bestyrelsesformændene indkalder til møderne og udpeger mødeleder.

Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt med normalt 1 uges varsel, med angivelse af dagsorden, kopi sendes til hovedbestyrelsesformanden.

4.     En formand skal indkalde til møde, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette.

5.     Bestyrelsens beslutninger føres til referat, der efter mødet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Et medlem kan forlange at få sin afvigende mening ført til referat.

6.     Beslutninger træffes ved almindeligt stemmefald. – Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.     Et hvert hovedbestyrelsesmedlem er berettiget til at deltage i et afdelingsbestyrelsesmøde som observatør.

§ 10              Budget og økonomiske dispositioner.

1.     Hovedbestyrelsen har ansvaret for hovedafdelingens økonomi.

2.     Større økonomiske dispositioner i foreningen – som køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og lignende – kan kun foretages efter godkendelse af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen modtager og fordeler offentlige tilskud til foreningen.

4.     Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år et budget for hovedafdelingens drift.

5.     Hver afdeling arbejder økonomisk selvstændigt og kan i intet tilfælde forpligte foreningen.

6.     Hver afdeling udarbejder hvert år et budget for afdelingens drift. Hver afdeling råder frit over sit deltagergebyr og oppebære selv overskud og tilsvarende underskud af egne idrætsarrangementer, stævner og konkurrencer.

7.     Det må tilstræbes at hver afdelings økonomi hviler i sig selv.

8.     Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningsliner for afdelingens økonomiske dispositioner.

9.     Ved en afdelings opløsning tilfalder alle aktiver hovedafdelingen.

§ 11              Regnskab- og kassefunktioner.

1.     Hovedafdelingens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

2.     En afdelings regnskabsår fremgår af den pågældende afdelings forretningsorden og det gennemgåede årsregnskab, samt formueregnskab aflægges på den ordinære afdelingsgeneralforsamling til godkendelse eller anden beslutning. Afskrift afgives inden 8 dage til hovedkassereren. Kassererne har ansvaret for at de respektive afdelingers regnskab føres på forsvarlig måde, således at myndighedernes krav til regnskaber er opfyldt.

3.     Årsregnskabet – der skal omfatte den pågældende afdelings udgifter og indtægter og vise aktiver og passiver – skal i gennemgået stand forelægges til godkendelse på afdelingens ordinære generalforsamling.

4.     Af hensyn til ensartet regnskabsføring, skal alle regnskaber i foreningen, føres efter den samme af hovedbestyrelsen godkendte kontoplan.

§ 12              Revisorer.

1.     Afdelingernes årsregnskab gennemgås af 2 revisorer, der vælges af hovedgeneralforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Revisorernes valgperiode er 2 år og de afgår efter tur hvert andet år.

2.     På hovedgeneralforsamlingen vælges hvert år 1 revisorsuppleant, hvis valgperiode er 1 år. Suppleanten tiltræder som revisor, såfremt en revisor har vakance. På næste generalforsamling afholdes suppleringsvalg for en evt. resterende periode.

3.     En fungerende revisor kan ikke samtidig være afdelingskasserer eller medlem af hovedbestyrelsen.

4.     Revisorerne er berettiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn hos hovedkasserer og afdelingskassererne.

Hvis sådanne eftersyn giver anledning til bemærkninger, skal dette omgående meddeles til samtlige bestyrelsesmedlemmer i den pågældende afdeling.

5.     Gennemgangen af årsregnskabet skal omfatte kontrol af årsregnskabet med tilhørende bilag samt kontrol af afdelingens aktiver og passiver. Når gennemgangen er afsluttet, skal revisorerne påtegne og underskrive årsregnskabet.

6.     Revisorerne kan forlange at få forelagt alle oplysninger, der har betydning for udførelsen af deres hverv.

§ 13              Vedtægtsændringer.

1.     Foreningens vedtægter kan kun ændres ved beslutning på en hovedgeneralforsamling.

2.     Ændringsforslag til vedtægterne, der ønskes behandlet på en ordinær hovedgeneralforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 1. januar.

3.     Vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.

§ 14              Opløsning.

1.     En afdelings ophør kan kun finde sted efter vedtagelse med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum.

I tilfælde af en afdelings ophør overgår afdelingens midler, rekvisitter og præmier til hovedafdelingen.

2.     Foreningen kan kun opløses, såfremt dette besluttes med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 hovedgeneralforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum.

3.     Ved foreningens opløsning skal evt. aktiver anvendes til idrætslige eller kulturelle formål efter beslutning på den sidste af de opløsende generalforsamlinger.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2012.

Dirigent

Knud Olsgaard

Referent

Else Byskov

 2            Foreningens formål

§ 3            Medlemmer

§ 4            Foreningens opbygning

§ 5            Hovedgeneralforsamling

§ 6            Hovedbestyrelsen

§ 7            Afdelingsgeneralforsamling

§ 8            Afdelingsbestyrelsen

§ 9            Bestemmelser om bestyrelsesmøder

§ 10          Budget- og økonomiske dispositioner

§ 11          Regnskab- og kassefunktioner

§ 12          Revisorer

§ 13          Vedtægtsændringer

§ 14          Opløsning

§ 1                Foreningens navn m.v.

1.     Foreningens navn er Rønnede Idrætsforening med hjemsted i Faxe kommune.

2.     Foreningens logo er et rønnetræ med påskriften ”Rønnede IF” som bør bæres af alle aktive, når de repræsenterer foreningen.

3.     Foreningen er medlem af DGI Storstrømment og DIF gennem de herunder hørende specialforbund.

§ 2                Foreningens formål.

1.     Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt arbejde at aktivere og dygtiggøre sine medlemmer i forskellige idrætsgrene, styrke kammeratskabet samt at afholde opvisninger, stævner, sammenkomster og lignende.

§ 3                Medlemmer.

1.     Enhver person kan optages som aktivt medlem af foreningen ved henvendelse til hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse, med mindre der foreligger uafklaret forhold til andre foreninger eller anden motiveret begrundelse er til hinder herfor.

Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer og trænere/instruktører opnår automatisk medlemskab af foreningen.

Passive medlemmer kan kun optages som medlemmer af hovedafdelingen.

2.     Aktive medlemmer skal ved optagelse oplyse navn, bopæl samt fødselsdag og år.

3.     Medlemskontingentets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen for det kommende kalenderår.

4.     Ingen kan betragte sig som medlem med dertil hørende rettigheder, før medlemskontingent og det første deltagergebyr er betalt.

5.     For at kunne deltage i en aktivitet skal herudover betales et deltagergebyr, hvis størrelse fastsættes af den pågældende afdelingsbestyrelse.

6.     Såfremt et medlem er i restance med deltagerbetaling i en afdeling, kan aktivitet i en anden afdeling ikke foregå, før restancen er betalt.

7.     Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til afdelingenskassereren. Forinden udmeldelse kan ske, skal forfaldet deltagergebyr være betalt.

8.     Dersom et medlem ved sin optræden eller på anden måde viser sig uværdig til at være medlem af foreningen, kan hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet i et nærmere angivet tidsrum. Medlemmet kan forlange eksklusionen prøvet på første hovedgeneralforsamling.

9.     Hvis et medlem udviser upassende opførsel eller overtræder ledelsens forskrifter, kan en afdelingsbestyrelse udelukke medlemmet fra afdelingens aktiviteter i et nærmere angivet tidsrum (idømmes karantæne).

§ 4                Foreningens opbygning.

1.     Foreningen er opbygget i en hovedforening med afdelinger for de forskellige aktiviteter, der drives i foreningen.

2.     Foreningen ledes af en hovedbestyrelse og et antal afdelingsbestyrelser.

3.     Oprettelse af nye afdelinger – samt opløsning af etablerede afdelinger – skal godkendes af hovedbestyrelsen.

§ 5                Hovedgeneralforsamlingen.

1.     Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste, besluttende myndighed.

2.     Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes hvert år i første halvdel af februar måned med mindst følgende dagsorden:

a.     Valg af stemmetællere og dirigent.

b.     Bestyrelsens beretning.

c.     Hovedafdelingens regnskab.

d.     Hovedafdelingens godkendte budget til orientering (det kommende år).

e.     Indkomne forslag.

f.      Valg af formand og sekretær i lige år og næstformand og kasserer i ulige år.

g.     Valg af 1. og 2. suppleant.

h.     Valg af 1 revisor (jfr. § 12).

i.      Valg af 1 revisorsuppleant.

j.      Eventuelt.

3.     Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes såfremt mindst 50 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af en dagsorden.

4.     Indkaldelse til generalforsamling skal bekendtgøres i et lokalt blad med mindst 14 dages varsel.

5.     Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgives skriftlig til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Om forslag til vedtægtsændringer henvises til § 13.

6.     Stemmeret har aktive og passive medlemmer på 14 år og derover. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

7.     Valgbar som hovedbestyrelsesmedlem, som revisor og som suppleanter, er alle medlemmer, der er personlig myndige og som har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg.

8.     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet – uansetantallet af fremmødte medlemmer.

9.     Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog til vedtægtsændringer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

10.  Afstemninger foregår efter dirigentens beslutning, dog skal personvalg foregå skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger det.

11.  I tilfældet at stemmelighed (ved valg) foretages omvalg mellem de ligestillede.

12.  Generalforsamlingens beslutninger føres til referat af sekretæren. Ved generalforsamlingens afslutning underskrives referatet af sekretæren og dirigenten.

§ 6                Hovedbestyrelsen.

1.     Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, der i det daglige er foreningens øverste myndighed under ansvar over for hovedgeneralforsamlingen.

2.     Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær – der vælges af hovedgeneralforsamlingen – samt de til enhver tid fungerende formand for afdelingsbestyrelserne.

En formand for en afdelingsbestyrelse kan ikke samtidig være et af de 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af hovedgeneralforsamlingen.    

3.     Bestyrelsesmedlemmer er valgt af hovedgeneralforsamlingen har en valgperiode på 2 år, og de afgår efter tur således lige år – formand og sekretær og ulige år – næstformand og kasserer.

Genvalg kan finde sted.

4.     På hovedgeneralforsamlingen vælges hvert år 2 suppleanter, som 1. og 2. suppleant, for de i stk. 3 nævnte bestyrelsesmedlemmer.

Suppleanternes valgperiode er 1 år. Indtræder en suppleant i en valgperiode i tilfælde af et bestyrelsesmedlems vakance indtræder suppleanterne efter tur i bestyrelsen frem til næste hovedgeneralforsamling, hvor der afholdes suppleringsvalg for en eventuel resterende periode.

5.     Hovedbestyrelsen forestår samordningen af foreningens aktiviteter og den skal fremme samarbejdet og afgøre eventuelle tvister mellem de enkelte afdelinger.

Hovedbestyrelsen varetager de af foreningens aktiviteter, der ikke hører under en bestemt afdeling.  

6.     Hovedbestyrelsen kan fastsætte retningslinier for afdelingernes virksomhed.

7.     Hovedbestyrelsen kan ændre en afdelingsbestyrelses beslutninger.

8.     Hovedbestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til forhandlinger med offentlige myndigheder.

9.     Hovedbestyrelsen udpeger foreningens delegerede til DGI Præstø Amts årsmøde.

10.  Hovedbestyrelsen kan udgive et foreningsblad og den udpeger i så fald en ansvarshavende redaktør blandt foreningens medlemmer.

11.  Hovedbestyrelsen tegner de fornødne forsikringer for foreningen.

12.  Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at udføre særlige opgaver.

13.  Om hovedbestyrelsens mødevirksomhed henvises til § 9.

§ 7                Afdelingsgeneralforsamlinger.

1.     Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens øverste myndighed med hensyn til de områder, som afdelingen er bemyndiget til selv at afgøre.

2.     Afdelingerne afholder ordinær afdelingsgeneralforsamling i henhold til deres respektive forretningsorden.

3.     Hver afdeling afholder ordinær generalforsamling 1 gang årligt med følgende dagsorden:

a.     Valg af stemmetællere og dirigent.

b.     Bestyrelsens beretning.

c.     Afdelingens regnskab.

d.     Afdelingens godkendte budget til orientering.

e.     Indkomne forslag.

f.      Valg af formand iht. forretningsorden.

g.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter iht. forretningsorden.

h.     Eventuelt.

4.     Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, såfremt 25 % af afdelingens stemmeberettigede medlemmer indgiver begæring herom til formanden med angivelse af en dagsorden.

En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

5.     Afholdelse af generalforsamling skal bekendtgøres i et lokalt blad med mindst 14 dages varsel.

6.     Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgives skriftlig til vedkommende afdelingsformand senest 8 dage før generalforsamlingen.

7.     Afdelingens aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret og er valgbar, når de har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg.

Afdelingens aktive medlemmer, der ikke er fyldt 14 år, kan udøve stemmeret ved en forældre/værge, såfremt denne har gyldigt medlemskort til R.I.F. Forældre/værge bliver dermed valgbar. Ingen forældre/værge kan afgive mere end en stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

8.     Den enkelte generalforsamling kan beslutte at anvende valgregler, der sikrer en ønsket aldersmæssig repræsentation i bestyrelsen.

9.     Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet – uansetantallet af fremmødte medlemmer.

10.  Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal.

11.  Afstemninger foregår efter dirigentens beslutning, dog skal personvalg foregå skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger det.

12.  I tilfældet at stemmelighed (ved valg) foretages omvalg mellem de ligestillede.

13.  Generalforsamlingens beslutninger føres til referat af sekretæren. Ved generalforsamlingens afslutning underskrives referatet af sekretæren og dirigenten.

§ 8                Afdelingsbestyrelserne.

1.     Den daglige drift tegnes af afdelingsbestyrelsens Formand og Kasserer.

2.     Afdelingsbestyrelsen er forpligtet til at indhente Børneattester, jævnfør den til enhver tid gældende lovgivning. Svar fra myndighederne sendes direkte til Formanden for Hovedbestyrelsen, udeblivelse af attester medfører tilbageholdelse af tilskud af enhver art.

3.     Afdelingsbestyrelsen leder afdelingens daglige virksomhed under ansvar overfor hovedbestyrelsen iht. den pågældende afdelings forretningsorden.

4.     En afdelingsbestyrelse skal bestå af mindst 3 medlemmer, iht. den pågældende afdelings forretningsorden.   

5.     Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige afdelingsgeneralforsamlingen for en periode på 2 år, og de afgår efter tur med halvdelen hvert år – iht. den pågældende afdelings forretningsorden.

a      Genvalg kan finde sted.

6.     På afdelingsgeneralforsamlingen vælges hvert år 2 suppleanter, som 1. og 2. suppleant, for de i stk. 3 nævnte bestyrelsesmedlemmer.

a      Suppleanternes valgperiode er 1 år. Indtræder en suppleant i en valgperiode i tilfælde af et bestyrelsesmedlems vakance indtræder suppleanterne efter tur i bestyrelsen frem til næste hovedgeneralforsamling, hvor der afholdes suppleringsvalg for en eventuel resterende periode.

7.     Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær iht. den pågældende afdelings forretningsorden.

a      Formand og kasserer skal være personlige myndige.

8.     En afdelingsbestyrelses beslutning kan indbringes for hovedbestyrelsen såfremt dette forlanges af mindst 1/3 af medlemmerne i den pågældende afdelingsbestyrelse.

9.     Afdelingsbestyrelsen har pligt til at meddele hovedbestyrelsen alle ønskede oplysninger om afdelingens virksomhed.

10.  Afdelingsbestyrelsen udpeger repræsentanter til generalforsamlinger og lignende i de specialforbund, som afdelingen er tilsluttet.

11.  Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til at udføre særlige opgaver.

12.  Om afdelingsbestyrelsens mødevirksomhed henvises til § 9.

§ 9                Bestemmelser om bestyrelsesmøder.

1.     Hovedbestyrelsen afholder mindst 4 møder og hver afdelingsbestyrelse mindst 3 møder årligt.

2.     Konstituerede bestyrelsesmøder skal afholdes senest 14 dage efter ordinær generalforsamling.

3.     Bestyrelsesformændene indkalder til møderne og udpeger mødeleder.

Bestyrelsesmøderne indkaldes skriftligt med normalt 1 uges varsel, med angivelse af dagsorden, kopi sendes til hovedbestyrelsesformanden.

4.     En formand skal indkalde til møde, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette.

5.     Bestyrelsens beslutninger føres til referat, der efter mødet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Et medlem kan forlange at få sin afvigende mening ført til referat.

6.     Beslutninger træffes ved almindeligt stemmefald. – Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.     Et hvert hovedbestyrelsesmedlem er berettiget til at deltage i et afdelingsbestyrelsesmøde som observatør.

§ 10              Budget og økonomiske dispositioner.

1.     Hovedbestyrelsen har ansvaret for hovedafdelingens økonomi.

2.     Større økonomiske dispositioner i foreningen – som køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og lignende – kan kun foretages efter godkendelse af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen modtager og fordeler offentlige tilskud til foreningen.

4.     Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år et budget for hovedafdelingens drift.

5.     Hver afdeling arbejder økonomisk selvstændigt og kan i intet tilfælde forpligte foreningen.

6.     Hver afdeling udarbejder hvert år et budget for afdelingens drift. Hver afdeling råder frit over sit deltagergebyr og oppebære selv overskud og tilsvarende underskud af egne idrætsarrangementer, stævner og konkurrencer.

7.     Det må tilstræbes at hver afdelings økonomi hviler i sig selv.

8.     Hovedbestyrelsen kan fastsætte nærmere retningsliner for afdelingens økonomiske dispositioner.

9.     Ved en afdelings opløsning tilfalder alle aktiver hovedafdelingen.

§ 11              Regnskab- og kassefunktioner.

1.     Hovedafdelingens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

2.     En afdelings regnskabsår fremgår af den pågældende afdelings forretningsorden og det gennemgåede årsregnskab, samt formueregnskab aflægges på den ordinære afdelingsgeneralforsamling til godkendelse eller anden beslutning. Afskrift afgives inden 8 dage til hovedkassereren. Kassererne har ansvaret for at de respektive afdelingers regnskab føres på forsvarlig måde, således at myndighedernes krav til regnskaber er opfyldt.

3.     Årsregnskabet – der skal omfatte den pågældende afdelings udgifter og indtægter og vise aktiver og passiver – skal i gennemgået stand forelægges til godkendelse på afdelingens ordinære generalforsamling.

4.     Af hensyn til ensartet regnskabsføring, skal alle regnskaber i foreningen, føres efter den samme af hovedbestyrelsen godkendte kontoplan.

§ 12              Revisorer.

1.     Afdelingernes årsregnskab gennemgås af 2 revisorer, der vælges af hovedgeneralforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Revisorernes valgperiode er 2 år og de afgår efter tur hvert andet år.

2.     På hovedgeneralforsamlingen vælges hvert år 1 revisorsuppleant, hvis valgperiode er 1 år. Suppleanten tiltræder som revisor, såfremt en revisor har vakance. På næste generalforsamling afholdes suppleringsvalg for en evt. resterende periode.

3.     En fungerende revisor kan ikke samtidig være afdelingskasserer eller medlem af hovedbestyrelsen.

4.     Revisorerne er berettiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn hos hovedkasserer og afdelingskassererne.

Hvis sådanne eftersyn giver anledning til bemærkninger, skal dette omgående meddeles til samtlige bestyrelsesmedlemmer i den pågældende afdeling.

5.     Gennemgangen af årsregnskabet skal omfatte kontrol af årsregnskabet med tilhørende bilag samt kontrol af afdelingens aktiver og passiver. Når gennemgangen er afsluttet, skal revisorerne påtegne og underskrive årsregnskabet.

6.     Revisorerne kan forlange at få forelagt alle oplysninger, der har betydning for udførelsen af deres hverv.

§ 13              Vedtægtsændringer.

1.     Foreningens vedtægter kan kun ændres ved beslutning på en hovedgeneralforsamling.

2.     Ændringsforslag til vedtægterne, der ønskes behandlet på en ordinær hovedgeneralforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 1. januar.

3.     Vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 majoritet af de afgivne gyldige stemmer.

§ 14              Opløsning.

1.     En afdelings ophør kan kun finde sted efter vedtagelse med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum.

I tilfælde af en afdelings ophør overgår afdelingens midler, rekvisitter og præmier til hovedafdelingen.

2.     Foreningen kan kun opløses, såfremt dette besluttes med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 hovedgeneralforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum.

3.     Ved foreningens opløsning skal evt. aktiver anvendes til idrætslige eller kulturelle formål efter beslutning på den sidste af de opløsende generalforsamlinger.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2012.

Dirigent

Knud Olsgaard

Referent

Else Byskov

Kontakt os

4683 Rønnede
Telefon: 27 95 35 16
CVR: 76402752

Tilmelding og betaling

 
Vi modtager følgende kort ved online betaling.
 
dankort
Du er her: Home Afdelinger Hovedafdelingen Hovedafdelingen Vedtægter